top of page

Betingelser for utleie av utstyr /og eller tekniske produksjoner fra Tritonos Gruppen

Gjeldende fra 1 Mai 2020

 

 

1.   Alt utleie skjer fra utleiers lokaler. Ved bestilling av levering vil fraktkostnader tilkomme.

 

2.   Inngått avtaler om leveranse som går over lengere tid-som f eks flere måneder eller år, har utleier rett til å justere pris hvert år i henhold til             utleiers indeksregulering med mindre annet er avtalt skriftlig. 

 

3.   Både skriftlig og muntlig bekreftelse av en avtale er bindende i sin helhet og periode. Ved brudd eller kansellering av denne bekreftelsen             tidligere enn 30 dager før start vil utleier fakturere 30% av avtalt sum. Ved avbestilling senere enn 30 dager før leieperiodens start belastes

      50 % av avtalt sum. Ved avbestilling senere enn 48 timer før leieperiodens start belastes 100% av avtalt sum. 

      Avbestilling, kansellering eller brudd i avtalens periode ( etter avtalen har påbegynt ) belastes 100% av avtalt sum. 

      Flytting av en jobb er å betrakte som kansellering av jobben.

 

4.   Leietaker skal betale leiebeløpet i sin helhet før henting av utstyr dersom annet ikke er avtalt.

 

5.   Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell eller andre forhold som er utenfor utleiers kontroll.

 

6.   Leietaker plikter å behandle leid utstyr med aktsomhet og levere den i samme forsvarlig ren og ryddiggjort stand som den ble utlevert i.

 

7.   Utleier har ikke ansvar for eventuelle ap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av uventet teknisk svikt på noe av det         innleide utstyret. Utleier plikter å snarest skaffe passende erstatningsutstyr.

 

8.   Utstyret kan ikke anvendes utendørs eller i fuktige eller støvete miljø uten utleiers skriftlige godkjennelse.

 

9.   Utleier er når som helst berettiget til, selv eller ved en representant, å besiktige utstyret.

 

10. Utleier har ikke ansvar for eventuelle tap som leietakeren måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i                 leietakers varetekt.

 

11. Utleier har ikke noe ansvar for strøm og festeanordninger for lyd og lys i leietakers lokaler/bruksområder, eller for ulykker som kan oppstå           ved opp- eller nedrigging av produktene.

 

12. Utleier har ikke ansvar for hørselsskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av utleieproduktene.

 

 

 

Ved produksjoner må arrangør stille med følgende

Avvik fra denne listen må avtales skriftlig.

 

 • Bærehjelp- se eget punkt i kontrakt.

 • Kost og losji (enkelt rom er påkreved) til all bemanning fra Tritonos Gruppen der det er aktuelt.

 • Nødvendig verneutstyr til bærehjelp som: vernesko, briller og hansker. Tritonos Gruppen har med hjelmer.

 • Strøm til produksjon.

 • Tilfredstillende lagringsplass til tomgods på arrangementsted.

 • Parkering til våre kjøretøy tilknyttet arrangementsted.

 • Transport til og fra overnatting / arrangementsted.

 

Sikkerhet:

 • Vakthold av scene og teknisk utstyr når dette er ubetjent av Tritonos Gruppen sitt personell.

 • Ved leie av barrikader, ligger ansvar og riktig oppsett og bruk av disse hos arrangør.

 • Dokumentasjon på tilstrekkelig lastekakapasitet på lokale opphengspunkter og bærende stuktur.

 • Tilpasset og trygg adkomst for utstyrsbiler og scene.

 • Sikkerhet og HMS-planer tilpasset gjeldene arrangement.

 

Maskiner:

 • Lift ( er) 

 • Truck /Manitou med sertifisert sjåfør

 

Økonomi:

 • Leie av utstyr skal innbetales i sin helhet før henting. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp. 

 • Utstyr, transport, bemanning eller andre behov utover det som er spesifisert i dette tilbudet kommer som et tillegg.

 • Misligholdt av betalingsbetingelser er å betrakte som et vesentlig kontraktsbrudd.

 • Tritonos Gruppen AS vil da drive inn sine krav via inkassobyrå uten nærmere varsel til leietaker. Ved mislighold av avtalte betalingsbetingelser har Tritonos Gruppen AS rett til å hente utstyret midt i leieperioden uten forvarsel. Prisene gjelder for dagleie ihht. den enhver tid gjeldende prisliste for Tritonos Gruppen AS. Prislisten kan endres uten forutgående varsel. I den grad Leietaker har opplyst Tritonos Gruppen AS om at produksjonen faller inn under bestemmelsene I lov av 19.juni 2009 § 3-7 annet led- Kunstnerisk fremføring av åndsverk, defineres den som et kulturarrangement. Kontraktsbeløpet er da ikke mva pliktig. Skulle nye lover eller endret praktisering av loven gjøre at arrangementet ikke klassifiseres som et mva-fritt arrangement, vil Tritonos Gruppen AS fakturere med mva.

 

Fremleie og bruk av utleid utstyr:

 • Leietager kan ikke fremleie utstyret uten å hente inn skriftlig tillatelse fra Tritonos Gruppen AS. 

 • Utleid utstyr skal ikke uten skriftlig godkjennelse fra Tritonos Gruppen AS føres ut av Norge. 

 • Tritonos Gruppen AS har alltid eiendomsretten til det utleide utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. 

 • Utleid utstyr må aldri innebygges i, eller sammenføyes med annen fast eiendom.

 

Leietid:

 • Utstyr kan hentes etter kl. 11:00 på leieperioden frøste dag og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp, hvis ikke noe annet er skriftlig spesifisert. 

 

 

Leietaker er ubetinget forpliktet til å frigi utstyret etter leieperiodens slutt, og kan ikke foreta tilbakeholdelse av noe utstyr/materiell til sikring mot eventuelle krav mot Tritonos Gruppen AS, uansett årsak! Tilbakelevering av utleid utstyr før utløpet av den avtalte leieperioden vil ikke, uten egen skriftlig avtale, berettige nedsettelse av leien. Ved utleie av utstyr/materiell der Tritonos Gruppen AS ikke stiller opp med eget personell plikter Leietaker å returnere utskiftede pærer samt levere tilbake reservepærer. Ødelagte eller manglende pærer faktureres!

 

 

Retur av utstyr:

Leietager forplikter seg å ta vare på utstyret. Utstyret skal leveres tilbake i samme stand som ved utlevering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til gjenstander som bruksanvisninger, kabler, overganger, utbrente lamper, deksler, transportkasser, stropper med mer. Kveiling av kabler, nullstilling og rengjøring og annen reetablering av utstyret etter tilbakelevering blir fakturert etter gjeldene timespris.

Defekte lyskilder vil bli fakturert etter gjeldende priser. Leietaker plikter å erstatte all skade på utstyr uansett skyldspørsmål.

Reparasjon blir fakturert etter hva utstyrsprodusent fakturerer, pluss transport.

 

Utleiers forpliktelser og ansvarsbegrensninger:

Tritonos Gruppen AS er ansvarlig for å levere ut utstyr som virker. Dersom det utleide utstyr på utleveringspunktet avviker fra den spesifikasjonen som fremgår av leieavtalen, skal Leietaker omgående varsle Tritonos Gruppen AS skriftlig slik at korreksjon eller omlevering kan skje. Eventuelle mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Tritonos Gruppen AS innen rimelig tid søker å bringe forholdet I orden. Tritonos Gruppen AS fraskriver seg ethvert erstatningskrav som følge teknisk svikt på det utleide utstyret. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til driftstap, tidstap, avansetap, skade på personell/utstyr eller på tredje parts personell/eiendom. Skulle det oppstå en situasjon hvor leveransen på grunn av uhell, ulykke eller andre ekstraordinære forhold kan bli forsinket eller forhindret, forplikter Tritonos Gruppen AS seg til med alle rimelige midler å finne løsninger som kan bidra til videre produksjon på de planlagte tider.

 

Leietakers ansvar og risiko / Forsikring:

Leietaker skal holde utleier skadesløs fra alle krav, aksjoner, saker, kostnader, skader og krav som resultat av, eller I forbindelse med, men ikke begrenset til fabrikasjon, levering, bruk, operasjon eller tilbakelevering av det utleide utstyret. 

Leietaker er I leieperioden ansvarlig for enhver skade på og / eller tap av utleid utstyr. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til flightcases og annen emballasje utstyret er levert i. Dette gjelder såfremt skaden ikke er forvoldt Tritonos Gruppen AS personell. Eventuelle skader skal straks meldes skriftlig til Tritonos Gruppen AS og tyveri og hærverk meldes til politiet. Leietaker plikter seg å være forsikret mot skade på personell og utstyr. Dette gjelder fra og med levering fra Tritonos Gruppen AS sitt lager og frem til det er tilbakelevert same sted. Dette gjelder uansett om det er personell fra Tritonos Gruppen AS som transporterer og betjener utstyret. Det skal ikke foretas endringer eller reparasjoner av utstyret uten skriftlig tillatelse fra Tritonos Gruppen AS. Såfremt Leietaker selv besørger transport skal transporten skje I eget kjøretøy og på en forsvarlig måte. Tritonos Gruppen AS forbeholder seg retten til å ikke godkjenne transporten. Leietaker må sørge for vakthold når utleier personell ikke er tilstede, så frem utstyret ikke står i last lokale med FG godkjent lås! Leietaker er forpliktet til å stille med kvalifisert personell, eller hyre personell fra Tritonos Gruppen AS etter gjeldende satser.

 

Rigg/sikkerhet:

Tritonos Gruppen AS plikter å benytte utstyr som er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser for å løfte last over hodet på folk. 

Leietager har ansvar for at alt av punkter som Tritonos Gruppen AS skal bruke til å henge opp utstyr i er godkjente for den vekt Tritonos Gruppen AS har oppgitt. Leietager har selv ansvar for å hente inn opplysninger om tyngde på det som skal henges opp fra Tritonos Gruppen AS.

 

 

 

Strøm:

Leietager har ansvar for å skaffe til veie strøm som avtalt. Ved feil på strømanlegget blir leietager økonomisk ansvarlig for skader/brann i utstyr. Leietager har ikke rett til reduksjon eller bortfall av utleiebeløp, eller erstatning av eventuelle tap. Selv om arrangement blir avkortet/avlyst om lydpartner ikke får levert strøm som avtalt, eller om strømmen skulle forsvinne pga. ytre påvirkninger.

 

Transport:

Leietaker må sørge for parkering for Tritonos Gruppen AS sine biler, lasterbilder og hengere som følger med og benyttes I produksjonen i umiddelbar nærhet av produksjonsstedet bade under hele arrangementet samt opprigg og nedrigg. Kostnader forbundet med parkering og transport av slikt utstyr/ materiell til anvist parkeringsplass under arrangementet om den ikke er I umiddelbar nærhet tilfaller arrangør. Leietaker må sørge for at det er mulig å komme frem til produksjonsstedet med den type bil som blir benyttet i produksjonen. Leietager har ikke rett til erstatning av eventuelle tap som følge av at Tritonos Gruppen AS ikke kommer frem til spillestedet.

 

Ved leie av utendørs scener gjøres følgende forhold gjeldende:

 • Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlige vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt Tritonos Gruppen AS på det avtalte leveransetidspunkt befant seg på leveringsstedet med det avtalte utstyr.

 •  Økte kostnader til transport og personell som følge av det overnevnte må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelse som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 10 m/sek vil Tritonos Gruppen AS fortløpende vurdere sikkerheten og hvorvidt tak må senkes eller andre grep må tas for å sikre utstyr, personell og publikum. Dersom dette medfører at arrangementet må stanses, utsettes eller avlyses ligger det økonomiske ansvaret på Leietaker. Leietaker er videre ansvarlig for sikkerheten til artister, og medvirkende på scenen, samt publikum og annen personell.

 

 

Skader:

 • Tritonos Gruppen AS har ikke ansvar for skader på materiell eller mennesker som følge av feil bruk av utstyret. Tritonos Gruppen AS har heller ikke ansvar for skader på bære/riggehjelp.

 

Bærehjelp:

 • Leietager har ansvar for at det møter opp 6 stk edruelige bære/riggehjelp til Tritonos Gruppen AS get in tid.

 • Det kan være avtalt en annen mengde mennesker, men da skal det gjøres skriftlig. Bærehjelp må være over 18 år kunne prate flytende norsk eller engelsk og kunne løfte tunge gjenstander uten å være til fare for sin egen helse. 

 • Det er kun riggeleder fra Tritonos Gruppen AS som kan dimittere bærehjelp. 

 • Det vil bli fakturert kr 2.500.- for hver uteblitt bærehjelp. 

 • Leietaker har ikke rett til reduksjon eller bortfall av utleiebeløp om Tritonos Gruppen AS ikke får satt opp utstyret som følge av manglende bærehjelp. Riggleder fra Tritonos Gruppen AS kan vurdere at det ikke er forsvarlig å rigge opp utstyret dersom det møter opp for få bærehjelp.

 • Tritonos Gruppen er ikke ansvarlig for påført skade av bærehjelp. 

 

Tvister:

Tritonos Gruppen AS kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser I henholdte til avtalen dersom partene godtgjør av unnlatelsen eller forsinkelsen skyldes hindring utenfor Tritonos Gruppen AS kontroll, som krig, jordskjelv, opprør, brann, lynnedslag, strøm, flom, ulovlig arbeidskamp, streik eller annen arbeidskamp I andre bedrifter, svikt I telesambandet eller andre forhold som regnes som force majeure. Såfremt slike forhold har betydning for gjennomføringen av kontrakten- helt eller delvis- skal Leietaker varsles umiddelbart. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring I denne avtale eller andre tilleggsavtaler, skal søkes løst ved forhandlinger mellom partiene. Oppnås ikke enighet skal saken føres for Norsk Domstol med Norsk rett som gjeldene rett. Partene vedtar Hønefoss Tingrett som verneting. Denne avtalen er skrevet ut i to eksemplarer, ett til hver av partene. Avtalen kan kun endres av representant for partene som har nødvendig fullmakt til å foreta økonomiske disposisjoner knyttet til prosjektet. Alle endringer skal gjøres skriftlig.

bottom of page